ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  SV Slot

SV Slot เป็นผู้ดำเนินการ www.svslot.games  (“เว็บไซต์”) และใช้เป็นช่องทางในการให้บริการเกมส์ออนไลน์ รวมไปจนถึงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วย


1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

SV Slot มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานมอบให้เราทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 


2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ของ SV Slot แต่เพียงผู้เดียว

กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ SV Slot 


3. สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้งาน

3.1) ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้งานตามที่ SV Slot ร้องขอ

3.2) ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของ SV Slot อย่างเคร่งครัด

3.3) ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของ SV Slot โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

3.4) รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ SV Slot อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้งาน

3.5) ผู้ใช้งานมีหน้าที่ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย ข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) SV Slot มีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิของ SV Slot แต่เพียงผู้เดียว

3.6) ผู้ใช้งานจะต้องไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง


4. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

SV Slot อาจมีการเชื่อมโยงและใช้บริการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ภายนอก ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์ภายนอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงการก่อนการใช้บริการดังกล่าวด้วย เช่น

4.1) ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการแชร์เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ SV Slot ไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter และ Line หรือโซเชียลมีเดียอื่นใด ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์โชเชียลมีเดียนั้นๆก่อนการแชร์เนื้อหาดังกล่าว โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆในส่วนของ Facebook, Twitter และ Line รวมทั้งโซเชียลอื่นใด เช่น 

4.1.1) Facebook

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ https://www.facebook.com/terms

    นโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.facebook.com/privacy/explanation

4.1.2) Twitter

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ https://twitter.com/en/tos

    นโยบายความเป็นส่วนตัว https://twitter.com/en/privacy

4.1.3) LINE

    ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ https://terms.line.me/line_terms/?lang=th

    นโยบายความเป็นส่วนตัว https://terms.line.me/line_rules/?lang=th

ทั้งนี้ SV Slot จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ต่อเนื้อหาที่อยู่นอกเว็บไซต์ สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย SV Slot การเชื่อมโยงไปถึงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง SV Slot ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด รวมทั้ง SV Slot ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว


5. กิจกรรมพิเศษ

SV Slot อาจจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่งจะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ SV Slot กำหนด


6. การจำกัดความรับผิดชอบ

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ SV Slot เก็บรวบรวมและผู้ใช้งานได้ศึกษาและทำการตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของ SV Slot จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น

ข้อยกเว้นความรับผิดของ SV Slot ดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของ SV Slot พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ


7. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย งานเพลง งานภาพยนตร์ งานรวบรวม หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ซึ่ง SV Slot ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม SV Slot ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความ ถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า SV Slot ไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุม ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจากการให้บริการของ SV Slot เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมแก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 


8. เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม

SV Slot สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ 


9. การติดต่อกับ “SV Slot”

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราที่

https://lin.ee/N0VwXV4นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SV Slot เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.svslot.games ซึ่งเป็นช่องทางในการให้บริการเกมส์ออนไลน์ และข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ SV Slot โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บริการเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการระบุถึงลักษณะการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล SV Slot ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานเข้าชมหรือใช้เว็บไซต์ โดยใช้บริการของเราหรือทำข้อตกลงกับเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ว่าเรารวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

1.การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้ศึกษาและกดยอมรับเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว SV Slot ขอยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ มีดังต่อไปนี้

 เบอร์โทรศัพท์

 ประเทศ

 จังหวัด


SV Slot จะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี และอาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลผล เรายังอาจอาศัยฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การนำส่งข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต

2.การใช้ข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ SV Slot จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านเว็บไซต์

2.2 เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเล่นเกม

2.3 เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนเว็บไซต์ รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ของ SV Slot

2.4 เพื่อใช้ในการติดต่อกับ SV Slot

2.5 เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ SV Slot และใช้ในการทำข่าวหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรม

SV Slot จะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก SV Slot มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานตามที่ SV Slot เห็นสมควรว่าจำเป็น โดยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่จะต้องเปิดเผยสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นจะจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ผู้ใช้งานอนุญาตและข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

SV Slot ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ดังนี้

• ลักษณะการเก็บ: จัดเก็บในลักษณะ Soft file

• สถานที่จัดเก็บ: เก็บไว้ในระบบสารสนเทศภายในและพื้นที่ปฏิบัติงานของ SV Slot

• ระยะเวลาจัดเก็บ: เป็นไปตามระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในข้อที่ 1

เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแล้ว SV Slot จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

4. สิทธิของ SV Slot ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ SV Slot เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก SV Slot มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานตามคำสั่ง ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียนต่อ SV Slot ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

SV Slot คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์

6. สิทธิของผู้ใช้งาน

6.1 ผู้ใช้งานมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองที่ได้ให้ไว้กับ SV Slot

6.2 หากผู้ใช้งานเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งเพื่อขอให้ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ (ยกเว้นเมื่อการดำเนินการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้จากฝั่งของผู้ใช้งานกรณีเช่นนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลได้ทันทีด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ SV Slot ดำเนินการดังกล่าว)

6.3 ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6.4 ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

6.5 ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6.6 ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

ผู้ใช้งานสามารถส่งคำร้องขอดำเนินการต่างๆ ข้างต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ SV Slot กำหนด เมื่อได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว SV Slot จะรีบดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว


7. การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อจะช่วยให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลให้กับเว็บไซต์ ตารางด้านล่างนี้แสดงคุกกี้และวัตถุประสงค์การใช้งานของคุกกี้แต่ละชนิดที่ใช้

 ประเภท Analytics ประกอบด้วย

 _ga คุกกี้นี้ถูกติดตั้งโดย Google Analytics เพื่อใช้ในการคำนวณผู้เยี่ยมชม เซสชัน ข้อมูลแคมเปญ และติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชม

 _gid คุกกี้ถูกนี้ติดตั้งโดย Google Analytics เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์และช่วยในการสร้างรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกรวบรวม รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมแหล่งที่มา และเพจต่างๆ ซึ่งถูกแสดงในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้ผู้ใช้งานจัดการและควบคุมการใช้งานคุกกี้ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการการใช้คุกกี้ได้ด้วยตัวเอง โดยการคลิ๊กที่ลิ้งด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดการจัดการคุกกี้ของแต่ละเว็บเบราว์เซอร์  

 Apple Safari

 Google Chrome

 Microsoft Edge

 Microsoft Internet Explorer

 Mozilla Firefox

 Opera

 Android (Chrome)

 Blackberry

 Iphone or Ipad (Chrome)

 Iphone or Ipad (Safari)

 

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่  www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้ Google Analytics  ติดตามข้อมูลคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ท่านเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8. สแปมสปายแวร์หรือไวรัส

SV Slot ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของเรา หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง SV Slot ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน 

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

9.1 โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ SV Slot รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2 SV Slot อาจมีการปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของเรา ดังนั้น SV Slot ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว SV Slot จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านเว็บไซต์ต่อไป